Thông báo Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017

13/04/2017 1:35:00 SA

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8

 

Thông báo lần 1 Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 7

14/04/2016 3:05:55 CH

Thực hiện nhiệm vụ giúp Tổng cục Môi trường quản lý hoạt động quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, hàng năm, Trung tâm Quan trắc môi trường được Tổng cục Môi trường giao tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường.

 

QUAN TRẮC BỤI PM10

29/07/2014 11:33:19 SA

Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 05:2013/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh”, Quy chuẩn này thay thế QCVN 05:2009/BTNMT.

 

Phê duyệt chương trình tổng thể quan trắc MT nước LVS Cả La giai đoạn 2014-2018

21/05/2014 4:59:14 CH

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến đã ký Quyết định số 393/QĐ-TCMT về việc phê duyệt “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cả - sông La giai đoạn 2014 - 2018”

 

Mạng lưới các trạm quan trắc chuyên đề thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia

11/10/2011 11:37:17 SA

Theo Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020, hiện có 21 trạm vùng chuyên đề đang hoạt động trên địa bàn cả nước.

 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

09/08/2011 4:03:19 CH

Quan trắc môi trường là hoạt động then chốt, không thể thiếu trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 đã quy định rõ nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong đó có việc tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống