Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13

04/09/2015 11:38:36 SA

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2015, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng – Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng mang mã số CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13. Các thông tin cụ thể của 2 chương trình được nêu cụ thể trong báo cáo

 

Hội thảo tập huấn Kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích mẫu tại Lưu vực sông Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu

21/04/2015 4:48:21 CH

Vào thời gian từ 13/04/2015 - đến 17/04/2015, Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tổ chức " Hội thảo tập huấn Kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích mẫu tại Lưu vực sông Việt Nam " tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong khuôn khổ hợp phần dự án “Tăng cường thể chế và thực thi” thuộc Dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy”.

 
 
 

Thông báo Hội thảo tập huấn về kỹ thuật quan trắc - kỹ năng phòng thí nghiệm

19/01/2015 8:32:52 SA

Căn cứ vào Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về tổ chức “Hội thảo kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu”, năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án thành phần “Tăng cường thể chế và thực thi” tổ chức 05 Hội thảo, tập huấn tại các địa phương là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.