08/08/2015 3:57:00 SA

 

Năng lực Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc là một trong 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Môi trường. Với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức được giao tại Quyết định số 1309/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt chủ trương, đường lối chỉ đạo của Tổng cục Môi trường, của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Quan trắc môi trường có 97 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 28 viên chức, còn lại là cán bộ hợp đồng và thử việc, trong đó: 

-  Số cán bộ nữ: 51 người (chiếm tỷ lệ 40 %).

-  Số Đảng viên: 23 (trong đó có 02 Đảng viên dự bị)

-  Tuổi đời trung bình của cán bộ Trung tâm là 32.

Về trình độ học vấn, chuyên môn: hiện tại Trung tâm có 03 tiến sỹ, 28 thạc sỹ, 79 cử nhân, kỹ sư và 18 cán bộ, người lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp và nhân viên làm các bộ phận gián tiếp (bảo vệ, phục vụ, lái xe,…)

Các phòng trong Trung tâm đã được Phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt tiêu chuẩn theo hệ thống TCVN ISO/ IEC 17025:2005

+ Phòng Thí nghiệm môi trường: mã số VILAS 430

+ Phòng Thí nghiệm Dioxin: mã số VILAS 545

+ Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường: mã số VILAS 575

+ Phòng Quan trắc môi trường: mã số VILAS 596

 

Đặc biệt Trung tâm được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong điều hành - tác nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.Theo Quyết định số 2612/QD-BTNMT ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT cho Trung tâm [Chi tiết]

  


Đồng thời Trung tâm đang triển khai, áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2008. (Xem chi tiết)

     


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   


Download Hồ sơ năng lực


Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN