Hoạt động phân tích Dioxin và độc chất - Quá trình hình thành và phát triển

10/10/2018 3:08:29 CH

Trung tâm QTMT miền Bắc luôn xác định phân tích dioxin/độc chất là một trong những hoạt động mũi nhọn, cần thiết, đặc trưng và có uy tín thể hiện vị thế của đơn vị đi đầu trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.