Báo cáo quan trắc

26/06/2013 3:33:56 CH

Hiện nay, Trung tâm Quan trắc môi trường đã nhận được một số tài liệu mới như sau:

 

Quyết định 188/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2013

16/04/2013 10:42:51 SA

Phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường đất, nước và không khí tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2015

 
 
 
 

Báo cáo quan trắc

21/07/2011 10:08:11 SA