27/07/2017 6:52:00 SA

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 Mã số Tên tổ chức 
Tỉnh/
Thành phố 
Số quyết định
 chứng nhận 
 Lĩnh vực
         
         
 VIMCERTS
 001
Chi nhánh Viện dầu khí Việt Nam – Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí
 Hồ Chí Minh
1716/QĐ-BTNMT
ngày 17/7/2017

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
002
Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường, 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
 Bình Dương

 ngày 12/7/2017 

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
003
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường
 Đồng Nai

 ngày 12/7/2017

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
 004
Công ty TNHH Một thành viên
Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
 Nghệ An

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
 005
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường,  Sở Tài nguyên và Môi trường 
Nghệ An
 Nghệ An

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
 006
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và
 Phân tích môi trường
 Hà Nội
 1804/QĐ-BTNMT

ngày 27/7/2017

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
 007
Công ty Cổ phần Khoa học và
Công nghệ môi trường Hà Nội
 Hà Nội

Giấy chứng nhận đã hết hạn. Tổ chức không đề nghị gia hạn


Quan trắc hiện trường

 VIMCERTS
008
Trung tâm Quan trắc môi trường
 Hải Phòng
1501/QĐ-BTNMT

ngày 21/7/2014

và 

1434/QĐ-BTNMT

ngày 13/06/2017

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
009
Viện Nhiệt đới Môi trường
 Hồ Chí Minh 1387/QĐ-BTNMT

ngày 08/06/2015 

 373/QĐ-BTMT 

ngày 23/02/2016

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
010
Công ty TNHH MTV Kiểm định
Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam
 Hồ Chí Minh 1687/QĐ-BTNMT

ngày 13/8/2014

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
011
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   Bà Rịa - Vũng Tầu

và 

1895/QĐ-BTNMT 

ngày 07/08/2017

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
012
 Trung tâm Phân tích và Môi trường  Hà Nội

Giấy chứng nhận đã hết hạn. Tổ chức không đề nghị gia hạn


Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
013
 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường  Kon Tum
 1991/QĐ-BTNMT
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
014
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Định
 2249/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
015
 Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm  Bình Định 2241/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
016
 Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên và Môi trường  Thái Bình
734/QĐ-BTNMT
ngày 05/04/2017 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
017
 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường
 Hải Dương
2243/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
VIMCERTS 
018
 Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường  Tuyên Quang
2244/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014 
Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS 
019
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ
2245/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014 

và 
2761/QĐ-BTNMT
ngày 30/11/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
020
Công ty TNHH EUROFils  
Sắc ký Hải Đăng
Hồ Chí Minh
 85/QĐ-BTNMT
ngày 20/01/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
021
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Trị
Quảng Trị
2453/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2014 
 


 VIMCERTS 
022
 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Bình 2454/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2014
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
023
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và  môi trường
Quảng Ninh
2455/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2014
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
024
 Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường
Thái Nguyên
218/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
025

 Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động   Hà Nội
2610/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014

 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 
 VIMCERTS 
026
 Trung tâm Tư vấn CNMT & an toàn VSLĐ (COSHET)
Hồ Chí Minh 
 
2611/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014
 

219/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016


2027/QĐ-BTNMT
ngày 05/9/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 
 VIMCERTS 
027
 Trung tâm Quan trắc môi trường - Tống cục Môi trường
Hà Nội 
 
2612/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014


1460/QĐ-BTNMT
ngày 16/06/2017   
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
028
 Trung tâm Tài nguyên & Bảo vệ môi trường 
Vĩnh Phúc 
 
2613/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014

 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 
 VIMCERTS 
029
 Trung tâm Kỹ thuật Quan  trắc môi trường
Quảng Ngãi
 
2614/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014

 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 
 VIMCERTS 
030
 Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường VINACOMIN
 Hà Nội
2615/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014
 
và 
374/QĐ-BTNMT
ngày 23/02/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
031
 Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI
Đồng Nai  2893/QĐ-BTNMT
ngày 17/12/2014 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
032
 Trung tâm Công nghệ Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh  Hồ Chí Minh  2894/QĐ-BTNMT
ngày 17/12/2014
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
033
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Thừa Thiên Huế   576/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2016

và 
1802/QĐ-BTNMT
ngày 27/7/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
034
 Trung tâm Môi trường và Khoáng sản -
Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM
Hà Nội

2991/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014

1611/QĐ-BTNMT

ngày 20/7/2016 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
035
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa  Khánh Hòa

2990/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
036
 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ  Đà Nẵng

2996/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
037
Trung tâm Khoa học công nghệ
và Bảo vệ môi trường Giao thông vận tải
Hà Nội

2995/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
038
 Trung tâm Quan trắc môi trường

Lào Cai

2992/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
039
Công ty TNHH Khoa học công nghệ
và Phân tích môi trường Phương Nam
Hồ Chí Minh

2997/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014

 và

220/QĐ-BTNMT

ngày 28/01/2016

84/QĐ-BTNMT

ngày 20/01/2017

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
040
 Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Tây Ninh Tây Ninh  3182/QĐ-BTNMT
 ngày 30/12/2014 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
041
 Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường An Giang 

3183/QĐ-BTNMT

 ngày 30/12/2014 

 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
042
 Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Quảng Ninh   3184/QĐ-BTNMT
 ngày 30/12/2014 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
043
DNTN Trung tâm Phân tích FPD 
Quảng Ninh   3185/QĐ-BTNMT
 ngày 30/12/2014 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
044
 Chi nhánh Công ty CP KHCN Phân tích Môi trường Biển Đức
- Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
 Tp. HCM  3190/QĐ-BTNMT
ngày 30/12/2014 

221/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
045
 Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai 
Đồng Nai   3191/QĐ-BTNMT
 ngày 30/12/2014 
và 
222/QĐ-BTNMT 
ngày 28/01/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
046
 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tỉnh Đăk Lăk Đắk Lắk  76/QĐ-BTNMT
 ngày 15/01/2015
 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
047
 Trung tâm Quan trắc-Phân tích Môi trường biển
 Hải Phòng 77/QĐ-BTNMT
 ngày 15/01/2015 
 

 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
048
 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam  Quảng Nam

143/QĐ-BTNMT

  ngày 26/01/2015

 

  

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
049
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Bắc Ninh

144/QĐ-BTNMT

 ngày 26/01/2015

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
050
 Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh

145/QĐ-BTNMT

ngày 26/01/2015

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
051
 Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường Quảng Ngãi

146/QĐ-BTNMT

ngày 26/01/2015 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
052
 Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường  Hồ Chí Minh

254/QĐ-BTNMT

 ngày 03/02/2015 

 885/QĐ-BTNMT ngày 19/04/2016

và 

2454/QĐ-BTNMT ngày 26/10/2016

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
053
 Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường và  tài nguyên  Hồ Chí Minh
381/QĐ-BTNMT
ngày 12/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 
054
 Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường  Hà Nội  382/QĐ-BTNMT
ngày 12/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 
055
 Viện Khoa học và Công nghệ môi trường  Hà Nội 383/QĐ-BTNMT
ngày 12/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 
056
 Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường - Tổng cục Môi trường  Hà Nội  384/QĐ-BTNMT
ngày 12/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
057
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Lâm Đồng 385/QĐ-BTNMT
ngày 12/02/2015  

1921/QĐ-BTNMT
ngày 09/08/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
058
 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Hà Nội   390/QĐ-BTNMT
ngày 13/02/2015  
và 
2026/QĐ-BTNMT
ngày05/9/2016 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS 
059
 Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP  Hà Nội 391/QĐ-BTNMT
ngày 13/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
060
Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình
572/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
061
 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh Hà Tĩnh  573/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
062
 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Kiên Giang
 574/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
063
 Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng Hà Nội
 575/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
064
 Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng  Hồ Chí Minh
 576/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
065
 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ
 Hồ Chí Minh
 577/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
066
 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển môi trường Đại Việt Hồ Chí Minh
 578/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 
067
 Trung tâm Quan trắc môi trường
Ninh Thuận
618/QĐ-BTNMT
ngày 24/3/2015 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường

VIMCERTS 
068
 Trung tâm Phân tích và Môi trường
 Bình Dương
629/QĐ-BTNMT
ngày 25/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
069
 Viện Khoa học Công nghệ mỏ VINACOMIN
Hà Nội
604/QĐ-BTNMT
ngày 23/3/2015
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
070
 Viện Công nghệ mới
Hà Nội 630/QĐ-BTNMT
ngày 25/3/2015

3561/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
071
 Phân Viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung
Đà Nẵng
619/QĐ-BTNMT
ngày 24/3/2015

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 
072
Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch  Hà Nội
630/QĐ-BTNMT
ngày 25/3/2015

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 

 VIMCERTS

073

 Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Hồ Chí Minh 783/QĐ-BTNMT
ngày 06/4/2015

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

074

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam  Hồ Chí Minh
827/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 

VIMCERTS

075

 Trung tâm phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam Bà Rịa-Vũng Tàu
828/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015 


1071/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2016

1896/QĐ-BTNMT ngày 07/08/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

076

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn môi trường
Tân Huy Hoàng
 Hồ Chí Minh
 2517/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2016 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

077

 Trung tâm Công nghệ môi trường, Viện Môi trường
và Tài nguyên
 Hồ Chí Minh 981/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015


144/QĐ-BTNMT
ngày 08/02/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

078

 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3,

 Hồ Chí Minh 982/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

079

Viện Công nghệ môi trường,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hà Nội
983/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015


1071/QĐ-BTNMT 
ngày 11/05/2017 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

080

Trung tâm Quan trắc môi trường,
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn
Lạng Sơn
1053/QĐ-BTNMT
ngày 08/5/2015

Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS

081

Trung tâm Quan trắc Phân tích tài nguyên môi trường,
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
 Hà Nam
1054/QĐ-BTNMT
ngày 08/5/2015

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

082

Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường,
Viện Môi trường nông nghiệp
 Hà Nội
1055/QĐ-BTNMT
ngày 
08/05/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

083

 Viện Nghiên cứu Da - Giầy thuộc Bộ Công thương
Hà Nội 1266/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

084

 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO
Bà Rịa - Vũng Tàu 1267/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

085

 Trung tâm Kỹ thuật môi trường thành phố Đà Nẵng - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng 1269/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS

086

 Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam
 Hồ Chí Minh  1270/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

087

 Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Hà Nội  1317/QĐ-BTNMT
ngày 30/05/2017 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS

088

 Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường - Bộ Tư lệnh Hóa học

Hà Nội  1272/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

089

 Trung tâm Nghiên cứu, Dịch vụ công nghệ và môi trường
Hồ Chí Minh 1273/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS

090

 Trung tâm Khoa học Công nghệ mỏ và môi trường - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 Hà Nội  1274/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
 Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS

091

 Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai
 Hà Nội  1275/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

092

 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
 Sơn La 3560/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2015 
và 
2556/QĐ-BTNMT ngày 03/11/2016
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS

093

 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Hà Nội  1389/QĐ-BTNMT ngày 08/06/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 
 VIMCERTS

094

 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Khoa học Công nghệ Bảo vệ Môi trường Thuỷ 
Hải Phòng  1390/QĐ-BTNMT ngày 08/06/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 

VIMCERTS

       095
 Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ, Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm
 Hà Nội 1537/QĐ-BTNMT ngày 19/06/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
      096
 Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang
Bắc Giang  1538/QĐ-BTNMT ngày 19/06/2015
và 
1072/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
      097
 Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Trường Sơn
Nghệ An   1619/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
      098
 Công ty TNHH Đa Phương
 Vĩnh Long  1620/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
      099
 Viện Khoa Học Môi Trường và Sức Khỏe Cộng Đồng
Hà Nội  1621/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     100
 Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn
 Bắc Kạn 1622/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     101
 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường
Hồ Chí Minh   1881/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2015 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 
 VIMCERTS
     102
 Công ty Cổ Phần tư vấn và kỹ thuật môi trường An Bình
Hà Nội  1882/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2015
và 
1435/QĐ-BTNMT
ngày 13/06/2017
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     103
 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang

 An Giang  1883/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2015
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     104
 Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Môi trường (BQL Lăng)  Hà Nội 2095/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     105
Công ty Cổ phần Tài nguyên môi trường T&T Hà Tĩnh 2096/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     106
 Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh   2097/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     107
 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh Hoà  2252/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     108
 Viện nước và công nghệ môi trường  Hồ Chí Minh 2253/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     109
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Đồng Tháp 2254/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     110
 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh Long   2255/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     111
 Trung tâm Quan trắc môi trường, Sở TN&MT tỉnh Nam Định  Nam Định  2256/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     112
 Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam  Hà Nội  2257/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     113
 Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam, Viện Nghiên cứu KHoa học kỹ thuật bảo hộ lao động  Hồ Chí Minh 2326/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 
 VIMCERTS
     114
 Trung tâm Công nghệ môi trường Việt Nhật  Hà Nội 2327/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     115
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội Hà Nội  2328/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     116
 Chi nhánh Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí - CTCP tại Hà Nội  Hà Nội 2535/QĐ-BTNMT ngày 01/10/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     117
 Công ty CP dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu Hồ Chí Minh   2715/QĐ-BTNMT ngày 22/10/2015 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     118
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông Đăk Nông
 
2647/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2015
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     119
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 Đà Nẵng  2648/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2015
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     120
 Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 
 
 2690/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2015
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     121
 Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam  Hà Nội  2691/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2015
và 
2455/QĐ-BTNMT ngày 26/10/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     122
 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bền vững Kim Long  Hà Nội  2692/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2015
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     123
 Trung tâm Quan trắc môi trường Yên Bái  Yên Bái  2693/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     124
 Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) Hà Nội  2649/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2015
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     125
 Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ) Phú Thọ  2650/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2015
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     126
 Công ty CP Công nghệ và môi trường PT  Hà Nội  1616/QĐ-BTNMT ngày 20/7/2016
 Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS
     127
 Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa

Thanh Hoá 
3140/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     128
 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Thừa Thiên Huế 
3141/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     129
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận 
3142/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015 
và 
1073/QĐ-BTNMT 
ngày 11/05/2017 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     130
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Long An  3143/QĐ-BTNMT ngày 08/12/2015 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     131

 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

Cần thơ 
3144/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     132
 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ và Kiểm định

Hà Nam 
 3145/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     133
 Trung tâm Tư vấn xây dựng - môi trường KKT – Chi nhánh
   Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Định

 
Bình Định
 3146/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     134
 

Trung tâm Ứng dụng thông tin và khoa học công nghệ Quảng Nam,
 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam


Quảng Nam 
 3147/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     135
 Công ty TNHH Quan trắc và Công nghệ môi trường Toàn Nguyên
 Hà Nội  3148/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
VIMCERTS
     136

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam
Hà Nội 3149/QĐ-BTMT ngày 08/12/2015 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     137
 Trung tâm Môi trường và Năng lượng   Hồ Chí Minh  3295/QĐ-BTMT ngày 17/12/2015 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     138
 Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
3296/QĐ-BTMT ngày 17/12/2015
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     139
 Công ty CP Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường.
 Hà Nội 1617/QĐ-BTMT ngày 20/7/2016  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     140
 Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Hồ Chí Minh  3358/QĐ-BTMT ngày 23/12/2015  
và 
2989/QĐ-BTNMT
ngày 26/12/2016

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     141
 Trung tâm Môi trường công nghiệp
Hà Nội 134/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     142
 Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên  Đăk Lăk
135/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2016
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 
 VIMCERTS
     143
 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường
 Ninh Bình
 733/QĐ-BTNMT ngày 05/04/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     144
 Trung tâm Quan trắc môi trường
 Phú Yên
137/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2016
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     145
 Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận
Bình Thuận
 138/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     146
 Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn môi trường Hoàng Anh
 Quảng Ninh
139/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2016
 
Quan trắc hiện trường
 
 VIMCERTS
     147
 Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh  223/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     148
 Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol Hà Nội 224/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     149
 Công ty Cổ phần Phát triển dầu
 khí và Công nghệ môi trường Việt Nam
Hà Nội   225/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     150
 Công ty TNHH Một thành viên 
Thoát nước Hà Nội
Hà Nội   226/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     151
 Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long  Hà Nội  227/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     152
 Công ty CP chứng  nhận và Giám đinh IQC  Hà Nội 375/QĐ-BTNMT ngày 23/02/2016
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     153
 Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam
Hồ Chí Minh
579/QĐ-BTNMT ngày
22/03/2016 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     154
Liên đoàn Khảo sát Khí tượng thủy văn Hà Nội 580/QĐ-BTNMT ngày
22/03/2016 

 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     155
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang
 Hậu Giang  816/QĐ-BTNMT ngày 08/04/2016  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     156
 Chi nhánh Cần Thơ - Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh  Hồ Chí Minh 817/QĐ-BTNMT ngày 08/04/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     157
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bến Tre
Bến Tre  818/QĐ-BTNMT ngày 08/04/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     158
Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
Hồ Chí Minh
 
 825/QĐ-BTNMT ngày 08/04/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     159
 Trung tâm Kiểm định môi trường  Hà Nội 883/QĐ-BTNMT ngày 19/04/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     160
 Công ty TNHH Liên Á Âu Bình Dương   884/QĐ-BTNMT ngày 19/04/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     161

 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên 978/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     162
Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa Thanh Hóa 979/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     163
 Công ty  CP Quan trắc và 
xử lý Môi trường Thái Dương
 Hà Nội 1094/QĐ-BTNMT ngày 13/05/2016
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     164
 Công ty CP Phát triển công nghệ và Tư vấn môi trường ENVITECH Hà Nội   1070/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2016
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     165
 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh  Trà Vinh 1610/QĐ-BTNMT
ngày 20/7/2016 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     166
Viện Kiến trúc nhiệt đới - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 Hà Nội  1615/QĐ-BTNMT
ngày 20/7/2016 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     167
 Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
 Hà Nội  1614/QĐ-BTNMT
ngày 20/7/2016 

 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     168
 Trung tâm Nghiên cứu môi trường - Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Hà Nội  2028/QĐ-BTNMT
ngày 05/9/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     169
 Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM Hồ Chí Minh  2014/QĐ-BTNMT
ngày 01/9/2016

 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     170
 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa  Thanh Hoá 2029/QĐ-BTNMT
ngày 05/9/2016

 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     171
 Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam  Hà Nội  2025/QĐ-BTNMT
ngày 05/9/2016


1436/QĐ-BTNMT
ngày 13/06/2017
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     172
 Công ty CP Phát triển Môi trường Thế kỷ mới Hồ Chí Minh   2030/QĐ-BTNMT
ngày 05/9/2016

 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     173
 Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam  Đăk Lăk 2201/QĐ-BTNMT
ngày 26/9/2016
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     174
 Công ty CP Tư vấn và Xử lý môi trường Việt Nam Hà Nội   2187/QĐ-BTNMT
ngày 23/9/2016 
Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS
     175
 Công ty Cổ phần Warrantek  Cần Thơ  2453/QĐ-BTNMT
ngày 26/10/2016  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     176
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Cao Bằng  2536/QĐ-BTNMT
ngày01/11/2016 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     177
 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam Hồ Chí Minh  2537/QĐ-BTNMT
ngày01/11/2016
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường    
 VIMCERTS
     178
 Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hồ Chí Minh  2516/QĐ-BTNMT
ngày31/10/2016
  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường     
 VIMCERTS
     179
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Sóc Trăng  2538/QĐ-BTNMT
ngày01/11/2016  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường     
  VIMCERTS
     180
 Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang  thuộc Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang  Tiền Giang 2736/QĐ-BTNMT
ngày 28/11/2016 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
  VIMCERTS
     181
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Kiên Giang Kiên Giang  2737/QĐ-BTNMT 
ngày 28/11/2016 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
  VIMCERTS
     182
 Trung tâm Công nghệ môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam Hồ Chí Minh   2738/QĐ-BTNMT 
ngày 28/11/2016 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     183
 Công ty Cổ phần Tư vấn Mỏ và Xây dựng Hà Nội  2739/QĐ-BTNMT
ngày 28/11/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     184
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu  Lai Châu 2990/QĐ-BTNMT
ngày 26/12/2016
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     185
 Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng  Hà Nội 2988/QĐ-BTNMT
ngày 26/12/2016  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     186
 Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Nam Thành  Quảng Nam 83/QĐ-BTNMT
ngày 20/01/2017 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     187
 Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp Hồ Chí Minh  86/QĐ-BTNMT
ngày 20/01/2017 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     188
 Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau  Cà Mau 145/QĐ-BTNMT
ngày 08/02/2017 
 
  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     189
 Trung tâm Phát triển công nghệ CECO  Hà Nội  322/QĐ-BTNMT
ngày 06/03/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     190
 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và môi trường miền Nam  Bà Rịa - Vũng Tàu 743/QĐ-BTNMT ngày 07/04/2017  Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS
     191
 Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệ Sài Gòn Hồ Chí Minh  744/QĐ-BTNMT ngày 07/04/2017    Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     192
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai  Gia Lai 730/QĐ-BTNMT ngày 05/04/2017   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     193
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên Phú Yên  732/QĐ-BTNMT ngày 05/04/2017     Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     194
 Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm và Ứng dụng khoa học công nghệ, Sở KHCN tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp  731/QĐ-BTNMT ngày 05/04/2017      Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     195
 Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hoá chất - Chi nhánh Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam  Hà Nội 1044/QĐ-BTNMT
ngày 10/05/2017 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     196
 Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật môi trường,
Công ty TNHH Môi trường & Công nghệ Xanh Việt
Bắc Ninh  1072/QĐ-BTNMT 
ngày 11/05/2017  
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     197
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam
 Hồ Chí Minh 1316/QĐ-BTNMT
ngày 30/05/2017 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường    
 VIMCERTS
     198
 Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và mô hình hoá môi trường – Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội 1437/QĐ-BTNMT
ngày 13/06/2017  
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường    
 VIMCERTS
     199
 Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Hà Nội 1722/QĐ-BTNMT
ngày 18/7/2017 
Quan trắc hiện trường 
 VIMCERTS
     200
 Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam, Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam    Hồ Chí Minh 1892/QĐ-BTNMT
ngày 07/08/2017
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     201
 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

 Hà Nội 1902/QĐ-BTNMT 
ngày 07/08/2017 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     202
 Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường   Hà Nội  1890/QĐ-BTNMT
ngày 07/08/2017
 
 Quan trắc hiện trường 
 VIMCERTS
     203
 Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ Hoàn Vũ  
Hồ Chí Minh
 
1894/QĐ-BTNMT
ngày 07/08/2017
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     204
 Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam  
Lâm Đồng
 1891/QĐ-BTNMT
ngày 07/08/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     205
 Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thuỷ lợi miền Trung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Quảng Nam 1893/QĐ-BTNMT
ngày 07/08/2017 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
       206
 Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đất Việt   2117/QĐ-BTNMT
ngày 31/08/2017 
Quan trắc hiện trường 
  VIMCERTS
       207
 Viện Nghiên cứu phát triển bền vững   2115/QĐ-BTNMT
ngày 31/8/2017 
 Quan trắc hiện trường 
  VIMCERTS
       208

     
  VIMCERTS
       209
  Công ty Cổ phần công nghệ hóa xanh Việt Nam   2178QĐ-BTNMT
ngày 11/9/2017  
Quan trắc hiện trường 
  VIMCERTS
       210
       
  VIMCERTS
       211
       
  VIMCERTS
       212
 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng  Đà Nẵng 47/QĐ-BTNMT
ngày 10/01/2018 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
  VIMCERTS
       213
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu  469/QĐ-BTNMT
ngày 08/02/2018 
Quan trắc hiện trường 
  VIMCERTS
       214
 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền   526/QĐ-BTNMT
ngày 13/2/2018 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
  VIMCERTS
       215
 Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường    488/QĐ-BTNMT
ngày 09/02/2018
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
  VIMCERTS
       216
 Viện Hải dương học   471/QĐ-BTNMT
ngày 08/02/2018 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
  VIMCERTS
       217
 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ công nghệ môi trường Khải Thịnh    1125/QĐ-BTNMT
ngày 09/04/2018
Quan trắc hiện trường 
Phân tích môi trường  
  VIMCERTS
       218
 Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước   1232/QĐ-BTNMT
ngày 18/4/2018
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
  VIMCERTS
       219
 Liên đoàn quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung    1247/QĐ-BTNMT
ngày 18/4/2018
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
  VIMCERTS
       220
 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật TĐT    1611/QĐ-BTNMT
ngày 21/5/2018
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
  VIMCERTS
       221
 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ môi trường VietStar   1701/QĐ-BTNMT
ngày 28/5/2018 
 Quan trắc môi trường
Phân tích môi trường
  VIMCERTS
       222
 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH   1697/QĐ-BTNMT
ngày 28/5/2018 
 Quan trắc hiện trường
  VIMCERTS
       223
 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật môi trường Thành Nam Á    1633/QĐ-BTNMT
ngày 23/5/2018
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
   VIMCERTS
       224
       
 VIMCERTS
       225
       
         
         
         
         


Từ Khóa: