Hội thảo “Tập huấn vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự động, liên tục” (Tháng10/2019 – Tp. Hồ Chí Minh)

13/11/2019 1:51:55 CH

Hội thảo “Tập huấn vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự động, liên tục” (Tháng10/2019 – Tp. Hồ Chí Minh)

 
 
 
 
 

Công văn áp dụng chữ ký số của Trung tâm

18/04/2019 1:56:11 CH

Công văn áp dụng chữ ký số của Trung tâm

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018_Trung tâm Quan trắc môi trường miên Bắc

11/04/2019 2:42:26 CH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018_Trung tâm Quan trắc môi trường miên Bắc